KVKK Aydınlatma Metni

Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

MENTMON MEDYA TASARIM VE REKLAM AJANSI LİMİTED ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI HAZIRLAYAN:
HUKUK İŞLERİ DİREKTÖRLÜĞÜ

 1. AMAÇ VE KAPSAM Hukuk düzenine uyum konusunda azami özeni göstermeyi geçmişinden bugüne benimsemiş olan Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi, kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin mevzuata uyum açısından da gerekli her türlü faaliyetin yürütülmesine ilişkin sistemleri kurmaktadır. Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ile Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi tarafından kişisel verilerin korunmasında ve işlenmesinde benimsenen ilkeler düzenlenmektedir. Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi’nin, kişisel verilerin korunmasına verdiği önem doğrultusunda, Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi KVK Politikası ile Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi tarafından yürütülen faaliyetlerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) yer alan düzenlemelere uyumuna ilişkin temel prensipler belirlenmekte ve bu kapsamda Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi’nin yerine getirmesi gerekenler ortaya konulmaktadır. Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi KVK Politikası düzenlemelerinin uygulanması ile Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi’nin benimsediği veri güvenliği ilkeleri sürdürülebilir kılınmış olacaktır.
 2. HEDEF Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi, şirket içinde birliğin oluşturulması hedefi doğrultusunda; şirket bünyesinde kişisel verilerin korunması konusunda farkındalığın oluşması için gerekli sistemi oluşturmalı ve iç işleyişlerinin kişisel verilerin korunması ve işlenmesi mevzuatına uyumunu temin etmek için gereken düzeni kurmalıdır. Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi KVK Politikası, Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi tarafından KVK Kanunu ve ilgili mevzuat ile ortaya konulan düzenlemelerin uygulanması bakımından yol gösterme amacı taşımaktadır. Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi KVK Politikası ile Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi tarafından önem verilen, KVK Kanunu’na uyum sürecinin, her bir şirket markası tarafından da benimsenmesinin ve özenle yürütülmesinin temini hedeflenmektedir.
 3. TANIMLAR Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi KVK Politikası’nda kullanılan ve önem teşkil eden tanımlar aşağıda yer almaktadır:

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Anonim Hale Getirme: Kişisel verinin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

 1. ROLLER VE SORUMLULUKLAR Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi KVK Politikası’na uygun hazırlanan yönetmelik, prosedür, kılavuz, standart ve eğitim faaliyetlerinin Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi bünyesinde uygulanmasında, Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi Hukuk İşleri Danışmanı tavsiye kaynağı ve rehber olacaktır. Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi genelindeki tüm çalışanlarımız, paydaşlarımız, misafirler, ziyaretçiler ve ilgili üçüncü kişiler, Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi KVK Politikası’na uyum ile birlikte, hukuki yönden risklerin ve yakın tehlikenin önlenmesinde, Mentmon Hukuk İşleri Danışmanlığı ekipleriyle iş birliği yapmakla yükümlüdürler. Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi’nin tüm organ ve departmanları Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi KVK Politikası’na uyulmasını gözetmekle sorumludur.
 2. POLİTİKA ESASLARI

5.1. MENTMON MEDYA TASARIM VE REKLAM AJANSI LİMİTED ŞİRKETİ TARAFINDAN BENİMSENEN TEMEL İLKELER

Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi tarafından, kişisel verilerin korunması mevzuatına uyum sağlanması ve uyumun sürdürülmesi için aşağıda sıralanan temel ilkeler benimsenmelidir:

5.1.1. Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işleme

Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olarak, kişisel veri işleme faaliyetlerini hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak yürütmelidirler.

5.1.2. İşlenen kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini temin etme

Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi, işledikleri kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamalı, bu çerçevede gereken idari ve teknik tedbirleri almalı, gerekli süreçleri yürütmelidirler. Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi ve tüm markaları bu kapsamda, kişisel veri sahiplerinin kişisel verilerinin hatalı olması durumunda bunları düzeltme ve doğruluğunu teyit etmeye yönelik mekanizmalar kurmalıdır.

5.1.3. Kişisel verileri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işleme

Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi, kişisel verileri, veri işleme şartları ile bağlantılı ve bu hizmetlerin gerçekleştirilmesi için gerektiği kadar işlemelidirler. Bu kapsamda, kişisel veri işleme amacı, kişisel veri işleme faaliyetine başlanmadan önce belirlenmesini gerektirmektedir. Diğer bir deyişle, kişisel verilerin yalnızca ileride kullanılabileceği varsayımı ile işlenmemesi gerekmektedir. Bu çerçevede, Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi, veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini göz önünde bulundurmalıdırlar.

5.1.4. Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme

Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi, kişisel verileri, ilgili mevzuatta öngörülen veya veri işleme amacının gerektirdiği süre ile sınırlı olarak muhafaza etmelidirler. Bu doğrultuda Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi, Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesi ve KVK Kanunu’nun 4. ve 7. maddelerinden kaynaklanan süre sınırına riayet etmelidirler. Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi, mevzuatta öngörülen sürenin bitimi veya kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verileri silmeli, yok etmeli veya anonim hale getirmelidirler.

5.2. KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİNİN VERİ İŞLEME ŞARTLARINA UYGUN OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerini yürütürken, temel ilkelere uymak kaydıyla, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddeleri ile Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Yönetmelik’te belirlenen veri işleme şartlarına uygun hareket etmelidirler. Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi bu doğrultuda, gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri bakımından söz konusu veri işleme şartlarının mevcut olup olmadığını tespit etmeli; şartların bulunmaması durumunda kişisel veri işleme faaliyetini gerçekleştirmemelidirler. Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi için iç sistemlerinde gerekli mekanizmaları kurgulamalı ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin kurum içi farkındalık yaratmalı, gerekli denetim mekanizmalarını yürütmelidirler. Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi, kişisel verilerin işlenmesi kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, Türk Ceza Kanunu, KVK Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi KVK Politikası’nda ortaya konulan kurallara uymalıdırlar.

5.3. KİŞİSEL VERİ AKTARIMININ VERİ AKTARIM ŞARTLARINA UYGUN OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi tarafından gerçekleştirilecek kişisel veri aktarımlarında (kişisel verilerin aktif olarak üçüncü kişilerle paylaşılması veya kişisel verilerin üçüncü kişilerin erişime açılması) KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş olan kişisel veri aktarım şartlarına uygun hareket edilmelidir.

5.4. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmasını, aktarılmasını, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini, veya meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini önlemek için, imkanlar dahilinde, korunacak verinin niteliğine göre gerekli her türlü tedbiri almalıdırlar. Bu kapsamda Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi tarafından gerekli (i) idari ve (ii) teknik tedbirler alınmalı, (iii) şirket bünyesinde denetim sistemi kurulmalı ve (iv) kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla ifşası durumunda KVK Kanunu’nda öngörülen tedbirler alınmalıdır.

5.4.1. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişilmesini Önlemek için Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi’nin Alacağı İdari Tedbirler

Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi, kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak çalışanlarını eğitmeli ve bilinçlendirmelidir. Kişisel verilerin aktarıma konu olduğu durumlarda, Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ile akdedilmiş sözleşmelere, kişisel verilerin aktarıldığı tarafın veri güvenliğini sağlamaya yönelik yükümlülükleri yerine getireceğine ilişkin kayıtlar eklemelidir. Bu kapsamda, aktarılan tarafın kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli her türlü tedbiri alacağı ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlerin uygulanmasını temin edeceği taahhüt altına alınmalıdır. Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi tarafından gerçekleştirilen süreçler detaylı olarak incelenmeli, süreç kapsamında yürütülen kişisel veri işleme faaliyetleri her birim özelinde tespit edilmelidir. Bu kapsamda, yürütülen veri işleme faaliyetlerinin KVK Kanunu’nda öngörülen kişisel veri işleme şartlarına uygunluğunun sağlanması için atılması gereken adımlar belirlenmelidir. Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi, şirket yapılarına göre KVK Kanunu’na uyumun sağlanması için yerine getirilmesi gereken uygulamaları tespit etmeli, bu uygulamaları iç politikalar ile düzenlemelidir.

5.4.2. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişilmesini Önlemek için Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi’nin Alacağı Teknik Tedbirler

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak, teknolojinin imkân verdiği ölçüde teknik önlemler alınmalı ve alınan önlemler gelişmelere paralel olarak güncellenmeli ve iyileştirilmelidir. Teknik konularda, uzman personel istihdam edilmelidir. Alınan önlemlerin uygulanmasına yönelik düzenli aralıklarla denetim yapılmalıdır. Güvenliği temin edecek yazılım ve sistemler kurulmalıdır. Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi tarafından işlenmekte olan kişisel verilere erişim yetkisi, belirlenen işleme amacı doğrultusunda ilgili şirket çalışanı ile sınırlandırılmalıdır.

5.4.3. Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi‘nin Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Denetim Faaliyetleri Yürütmesi

Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi tarafından kişisel verilerin korunması ve güvenliğinin sağlanması kapsamında alınan teknik tedbirlerin, idari tedbirlerin ve uygulamaların ilgili mevzuata, politika, prosedür ve talimatlara uyumu, işleyişi ve etkinliği Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi İç Denetim Birimleri tarafından denetlenmelidir. Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi İç Denetim Birimleri söz konusu denetim faaliyetini, kendi organizasyonu marifetiyle gerçekleştirebileceği gibi Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi Denetim Görevlisi’nin görüşünü alarak dış kaynaklı denetim firmalarına da yaptırabilir. Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi Denetim Görevlisi gerekli gördüğü durumlarda söz konusu denetim faaliyetini Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi’nde doğrudan kendi organizasyonu marifetiyle yerine getirebilir. Gerçekleştirilen denetim faaliyetlerinin sonuçları, ilgili Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi‘nin Denetim Görevlisi, ilgili Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi CEO’su ve ilgili fonksiyon yöneticilerine raporlanmalıdır. Denetim sonuçlarına ilişkin planlanan aksiyonların düzenli olarak takibi süreç sahiplerinin asli sorumluluğundadır. İlgili Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi İç Denetim Birimi de bu rapor kapsamındaki aksiyonların takibini, doğrulama testlerini ve denetimlerini yapmalıdır. Denetim sonuçları ile sınırlı olmaksızın, verilerin korunmasına ilişkin alınan tedbirlerinin geliştirilmesini ve iyileştirilmesini sağlayacak faaliyetler Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi‘nde ilgili icra birimlerince yürütülmelidir.

5.4.4. Kişisel Verilerin Kanuni Olmayan Yollarla İfşası Durumunda Alınması Gereken Tedbirler

Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi, işlemekte oldukları kişisel verilerin hukuka aykırı olarak yetkisiz kimseler tarafından elde edilmesi durumunda, vakit kaybetmeksizin durumu KVK Kurulu’na ve ilgili veri sahiplerine bildirmelidirler. Bu yükümlülüğün yerine getirilmesi için gereken içyapı, Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi bünyesinde kurgulanmalıdır.

5.5. KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER

Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi, KVK Kanunu’nun veri sorumluları için öngördüğü yükümlülüklere uymalıdırlar. Bu kapsamda Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi’nin uymakla yükümlü olduğu başlıca hususlar aşağıda sıralanmaktadır:

5.5.1. Veri Sorumluları Siciline Kayıt ve Bildirim Yükümlülüğü

Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi KVK Kanunu’nun 16. maddesine ve Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik usul ve esaslarına uygun olarak, Veri Sorumluları Sicili’ne kaydolmalıdırlar. Kayıt başvurusunda Veri Sorumluları Sicili’ne sunulması gereken bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 1. Veri sorumlusu statüsündeki Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi‘nin ve varsa temsilcisinin kimlik bilgileri ve adresleri,
 2. Kişisel verilerin işlenme amacı,
 3. Veri sahibi kişi grupları ve bu kişilere ait işlenen kişisel veri kategorileri hakkında bilgiler,
 4. Kişisel verilerin aktarılabileceği kişi veya kişi grupları,
 5. Yurt dışına aktarımı yapılabilecek kişisel veriler,
 6. İşlenen kişisel verilerin güvenliğini sağlamaya yönelik alınan tedbirler,
 7. Kişisel verilerin işlenme amacının gerektirdiği azami muhafaza edilme süresi.

5.5.2. Veri Sahibini Aydınlatma Yükümlülüğü

Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi, KVK Kanunu’nun 10. Maddesine ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sahiplerinin bilgilendirilmesini sağlamak için gerekli süreçleri yürütmelidirler.

Aydınlatma yükümlülüğü kapsamında veri sahiplerine sunulması gereken bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 1. Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
 2. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
 3. İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 4. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
 5. Veri sahibinin hakları olan;

- Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenmek,

- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek,

-Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,

- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek,

-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istemek ve yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,

-Öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini istemek ve yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,

-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,

-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etmek.

5.5.3. Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlama Yükümlülüğü

Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin güvenliğinin sağlanmasının ve veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerinin gözetilmesinin öneminin bilinciyle;

 1. Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek,
 2. Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve
 3. Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amaçlarıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almalıdırlar.

5.5.4. KVK Kurulu Tarafından Verilen Kararları Yerine Getirme Yükümlülüğü

Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi; kişisel verilerin, temel hak ve özgürlüklere uygun şekilde işlenmesini sağlamak adına faaliyette bulunan ve KVK Kurumu’nun icra organı olan KVK Kurulu tarafından verilen kararlara uygun hareket etmelidirler.

5.5.5. Veri Sahibi Başvurularına Cevap Verme Yükümlülüğü

Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi veri sorumlusu sıfatıyla KVK Kanunu’nun 13. maddesi gereğince, veri sahiplerinin kişisel verilerine ilişkin taleplerini, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandırmalıdırlar. Veri sahipleri kişisel verilerine ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ doğrultusunda gerçekleştirmelidir. KVK Kanunu’nun 11.maddesi uyarınca, kişisel veri sahipleri veri sorumlularına başvurarak kendileri ile ilgili aşağıda yer alan konularda talepte bulunabilirler:

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenmek,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek,

3.Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,

 1. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek,
 2. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istemek ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,
 3. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,
 4. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,
 5. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etmek.

5.5.6. Kişisel Verileri Hukuka Uygun Olarak Aktarma ve Elde Etme Yükümlülüğü

Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi, KVK Kanunu’nun 4. maddesi gereğince, kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kuralına uygun bir biçimde işlemelidirler. Bu kapsamda, kişisel verilerin elde edilmesi ve aktarılması faaliyetleri de hukuka uygun olarak yürütülmelidir. Kişisel Verilerin Muhafazasına ilişkin Düzenlemelere Uygun Davranma Yükümlülüğü Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi KVK Kanunu’nun 7. maddesi gereğince; hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işleme sebebi ortadan kalkan kişisel verilerin silinmesi, anonim hale getirilmesi veya yok edilmesine yönelik gerekli iç sistemlerini kurmalıdırlar.

 1. MENTMON MEDYA TASARIM VE REKLAM AJANSI LİMİTED ŞİRKETİ KVK POLİTİKASI’NA VE KVK KANUNU’NA UYUM İÇİN MENTMON MEDYA TASARIM VE REKLAM AJANSI LİMİTED ŞİRKETİ TARAFINDAN YERİNE GETİRİLECEK TEMEL HUSUSLAR

Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi, KVK Kanunu’na ve yol gösterici nitelikte olan Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi KVK Politikası’na uyum için belirli birtakım sistemleri kendi bünyelerinde kurgulamalıdırlar. Bu kapsamda Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi tarafından öncelikle yerine getirilmesi gerekenler aşağıda yer almaktadır:

6.1. MENTMON MEDYA TASARIM VE REKLAM AJANSI LİMİTED ŞİRKETİ KVK POLİTİKASI’NDA AÇIKLANAN YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEK

Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi tarafından Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi KVK Politikası’nın 5.5. başlığı altında açıklanmış olan temel yükümlülüklere uygun hareket edilmelidir.

6.2. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI İLE TEMEL POLİTİKALARI OLUŞTURMAK:

Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi kendi iç işleyişlerini ve KVK Kanunu’nda öngörülen düzenlemeleri dikkate alarak Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası oluşturmalıdırlar. Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi tarafından oluşturulacak olan bu politikanın dili sade ve veri sahipleri tarafından anlaşılabilir olmalıdır.

6.3. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN MENTMON MEDYA TASARIM VE REKLAM AJANSI LİMİTED ŞİRKETİ TARAFINDAN POLİTİKA, TÜZÜK/İÇ TÜZÜK, YÖNETMELİK, PROSEDÜR VE KILAVUZLAR HAZIRLANMASI:

Kişisel verilerin korunması hukukuna uyumun sağlanmasının temini amacıyla, Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi tarafından, kamuya sunulmak veya şirket içinde kullanılmak üzere gerekli dokümanlar hazırlanmalıdır. Bu kapsamda hazırlanacak olan dokümanlar, Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi tarafından uygulanan dokümantasyon modeline uygun olarak düzenlenmelidir. Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi tarafından kamuya sunulacak politikalarda gerçekleştirilecek değişiklikler, veri sahiplerinin kolaylıkla erişim sağlayabileceği biçimde sunulmalıdır.

6.4. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNDEN SORUMLU BİRİMİN TESPİTİ:

Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi KVK Politikası ve ilişkili diğer politikaları yönetmek üzere, bünyesinde Kişisel Verilerin Korunması Birimi kurulmalı ya da kişisel verilerin korunmasından sorumlu bir kişi atanmalıdır. Bu kapsamda ilgili birim veya kişi tarafından yürütülecek temel faaliyetler aşağıda sıralanmaktadır:

(1) Kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin dokümantasyonun hazırlanmasının takibi ve dokümanların ilgili kişilerin onayına sunulması,

(2) Kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin dokümanların uygulanmasının temini ve gerekli denetimlerin yürütülmesinin sağlanması,

(3) Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi‘nin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğinin takibi, (4) KVK Kurumu ve KVK Kurulu ile olan ilişkilerin takibi. Birimin oluşumu ve görev dağılımı Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi üst yönetimi tarafından belirlenir. Birim kurulması yerine kişisel verilerin korunmasından ve işlenmesinden sorumlu bir kişi atanmasına karar verilmişse, bu kişinin atanması sürecini de aynı şekilde şirket üst yönetimi yürütür. Yukarıda belirtilen asgari görevlere ek olarak, Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi‘nin ihtiyaçları ve yürüttükleri faaliyetler göz önüne alınarak birim ve atanacak sorumlu kişiye birtakım ek görev ve sorumluluklar verilebilir.

 1. GÖZDEN GEÇİRME:

Bu Politika dokümanı, Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi tarafından onaylandığı andan itibaren yürürlüğe girer. İşbu Politika’nın yürürlükten kaldırılması hususu hariç olmak üzere Politika içerisinde yapılacak değişiklikler ve ne şekilde yürürlüğe konacağı konusunda da Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi Yönetim Kurulu tarafından Mentmon CEO’suna yetki verilmiştir. Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi Kurucu Ortaklarından herhangi birinin onayıyla işbu Politika içerisinde değişiklik yapılabilecek ve yürürlüğe konabilecektir. İşbu Politika’ya bağlı olarak düzenlenecek, bu Politika’nın içerisinde belirtilen hususların belli konular özelinde ne şekilde icra edileceğini belirtecek uygulama kuralları yönetmelik şeklinde düzenlenecektir. Yönetmelikler Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi kurucu ortakları onayıyla yayımlanarak yürürlüğe konulacaktır. İşbu Politika her hâlükârda yılda bir kez gözden geçirilir, gerekli değişiklikler varsa, Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi kurucu ortaklarının onayına sunularak güncellenir. Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi KVK Politikası, Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi tarafından internet sitesinde yayımlanarak kamuoyuna sunulmuştur. Başta KVK Kanunu olmak üzere yürürlükteki mevzuat ile işbu Politika’da yer verilen düzenlemelerin çelişmesi halinde mevzuat hükümleri uygulanır. Yasal düzenlemelere paralel olarak Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi KVK Politikasın’da değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi KVK Politikası’nın güncel versiyonuna Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi’nin web sitesinden (www.mentmon.com) erişilebilir. İşbu Politika Mentmon Medya Tasarım ve Reklam Ajansı Limited Şirketi’nin yazılı izni olmaksızın kopyalanıp dağıtılamaz.